Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre nákup produktov zo stránky: www.fydarazs.com

1 . Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.fydarazs.com

Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, adresného listu alebo ponukového katalógu. (ďalej len „kúpna zmluva“).
Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.fydarazs.com (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Predávajúcim sa rozumie – Zsolt Darázs – FY.DARÁZS  
IČO: 32351950, IČ DPH: 1020279040
so sídlom:
Mlynská 870, 925 81 Diakovce
Kontaktné údaje:
tel.: 031/770 70 04 mobil: 0908 968 656
Mail: obchod@fydarazs.com
Zodpovedný vedúci, kontaktná osoba: Róbert Vankó

Orgány dozoru:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Šala – ŠVPS SR
Školská 5 , 927 00 Šala

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Štefánikova 58, 949 63 Nitra

Slovenská obchodná inšpekcia SOI
Staničná 9, 950 50 Nitra

2. Produkty a ceny

  1. Cena tovaru je celková, predávajúci je platca DPH. K celkovej cene tovaru v košíku sa pripočíta ešte cena dopravy podľa výberu zákazníka. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.
  2. Ceny produktov sú platné v okamihu objednania. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare. Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade výrazných zmien dodávateľských podmienok pestovateľov produktov. Ceny sú následne prepočítané na váhu množstva, ktoré je doručené. Všetky produkty sú určené na priamy konzum a neodporúčame ich tak skladovať, ak nie je v popise uvedené vhodné na uskladnenie: uložené na chladnom, tmavom mieste pri vlhkosti, ktorá je pre daný produkt určená

3. Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom vznikne potvrdením objednávky. Obe zmluvné strany sa pri zodpovednosti za vady riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanoveniami §612 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 24 hodín pred prevzatím tovaru, za podmienok uvedených v § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese: obchod@fydarazs.com

4. Záruka a záručná doba

Doba trvanlivosti je pri tovare potravinárskeho charakteru uvedená priamo na jeho obale. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.

 5. Platnosť a stornovanie objednávky

  1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia dodávky tovaru až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru.
  2. V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednávku v čase od potvrdenia doručenia do uplynutia lehoty na dodanie tovaru, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky.
  3. Spotrebiteľ môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu obchod@fydarazs.com alebo zaslaním správy na stránku www.fydarazs.com, pričom uvedie číslo svojej objednávky resp. tel. číslo, na ktoré bola objednávka zadaná. Všetky informácie k objednávke posielame len v elektronickej forme, v prípade záujmu o inú formu nás o to požiadajte spôsobom uvedeným na začiatku v tomto bode.
  4. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti produktu, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ preukázateľne informovaný formou SMS správy alebo e-mailom. Nakoľko pracujeme s čerstvým ovocím a zeleninou slovenského ,maďarského,polského a nemeckého pôvodu a rozvoz neprebieha každý deň na všetky adresy, môže nastať situácia, že Vami zadaná objednávka už nebude v celistvosti/vôbec dodaná. V prípade takejto zmeny Vás budeme vopred o zmene informovať cez SMS alebo telefonicky.
  5. Produkty na našej stránke patria pod skupinu čerstvých tovarov, teda ich vady je možné reklamovať do 24 hodín po ich prevzatí, neskôr právo na reklamáciu zaniká. Po prevzatí objednávky si ju odporúčame vybaliť. Baliaci materiál slúži len na prepravu a NIE JE URČENÝ NA SKLADOVANIE! V zmysle zákona je platná iba písomná reklamácia v elektronickej alebo poštovej forme. V prípade elektronickej formy zákazník pošle na mail obchod@fydarazs.com alebo cez kontaktný formulár (https://www.fydarazs.com/kontakty/) popis vady a fotografiu zachycujúc popisujúci stav produktu. Bez fotografie nie je možné akceptovať reklamáciu. Pokiaľ nie je možné reklamáciu posúdiť na základe fotografie resp. z fotografie nevyplýva poškodenie tovaru, zákazník má povinnosť zaslať reklamovaný tovar na adresu firmy prípadne môže požiadať o vyzdvihnutie tovaru našim vodičom za poplatok 3 €. Po kontrole bude zákazníkovi vystavená adekvátna čiastka spätne formou kupónu alebo na účet zákazníka po doložení IBAN. Produkty po prevzatí musí spotrebiteľ uskladniť primeraným spôsobom. Pri dokázateľne zlom skladovaní nebude reklamácia uznaná. Zákazníkom odporúčame vždy pri kúpe potravín zvážiť možnosti skladovania ako aj množstvo, ktoré potrebujú pre bežnú spotrebu a podľa týchto kritérií nakupovať, ak chceme spoločne zabrániť plytvaniu potravín alebo ich následnému znehodnoteniu. V prípade žiadosti je možné tovar vrátiť na adresu sídla firmy osobne, prípadne môže zvoz reklamovaného tovaru zabezpečiť priamo firma podľa aktuálne platného cenníka uvedeného v bode č. „6. spôsob dopravy“. V prípade uznania reklamácie bude alikvotná časť (reálne reklamované množstvo) tovaru vrátená formou zľavového kupónu alebo na účet zákazníka po doložení IBAN v jej hodnote.

6. Spôsob dopravy

Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci. Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočniť rozvoz v prípade, že bude na zvolený okres minimálne 10 objednávok. Doručovacím časom produktov je predom určený deň v týždni, o ktorom je spotrebiteľ informovaný formou SMS správy alebo telefonicky. Spotrebiteľ je povinný informovať predávajúceho v prípade zmeny doručenia adresy alebo telefónneho čísla, na ktoré bude kontaktovaná osoba preberajúca objednávku. Výber termínu doručenia nie je možný. V prípade nedoručenia tovaru z dôvodu nezastihnutia zákazníka alebo iných okolností, ktoré nedovoľujú vybaviť objednávku zo strany zákazníka, bude tovar doručovaný druhý krát v nasledujúcom rozvoze, o ktorom bude opätovne informovaný do SMS. V prípade druhého nedoručenia z predchádzajúcich uvedených dôvodov bude objednávka stornovaná. Pokiaľ je daný smer rozvozu kapacitne plný, predávajúci informuje o tomto stave spotrebiteľa a zašle mu predpokladaný dátum vybavenia jeho objednávky. Vybraný tovar po dohode s predávajúcim možno doručiť na adresu určenú kupujúcim za podmienok ustanovujúcich danými obchodnými podmienkami. Spotrebiteľ je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Pri prebratí tovaru je povinný si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. V prípade zistenia akýchkoľvek vád je kupujúci oprávnený dôvodne odmietnuť zásielku prevziať. Prebratím tovaru spotrebiteľom, spotrebiteľ potvrdzuje, že dodaný tovar spĺňa podmienky vyššie uvedené a na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny trasy v prípade, že nie je fyzicky možné vybaviť všetky obce daného okresu. O tejto situácii bude spotrebiteľ vopred informovaný cez SMS a bude mu poskytnutý predpokladaný náhradný termín rozvozu pre danú obec. Dovoz na adresu zahŕňa vykládku za prvé uzamykateľné  dvere. V prípade záujmu o nadštandardné služby nás môžete kontaktovať telefonicky alebo mailom na obchod@fydarazs.com

Vybrané obce a trasy rozvozu si môžete pozrieť na mape, kedy budú vybavované. Harmonogram dopravy podľa obcí:

Šaľa utorok, streda, štvrtok, piatok
Dlhá n. Váhom, Kráľová n. Váhom utorok, štvrtok
Trnovec n. Váhom, Selice štvrtok
Šoporňa utorok
Tešedíkovo, Diakovce, Žiharec utorok, štvrtok
Vlčany, Neded piatok

 

V prípade nejasností/otázok nás, prosím, kontaktujte na obchod@fydarazs.com alebo telefonicky.

Trasa sa môže zmeniť. Obce, ktoré aktuálne chýbajú, budú vybavené po uvedenom termíne alebo môžu byť pridané podľa aktuálneho záujmu. 

Formy dopravy:
1. Doprava na Vami zvolenú adresu po prvé uzamykateľné dvere pri celkovej sume produktov od 10 € – 3,00 €
2. Doprava na Vami zvolenú adresu po prvé uzamykateľné dvere pri celkovej sume produktov od 10 € + kartón Vína  0 €

Zahŕňa aj pripravenie objednávky, v prípade nevyužitia dovozu sa cena za pripravenie objednávky nemení. Doprava a balné sú neoddeliteľné a nevyužitie časti služby jej koncovú cenu nemení.

7. Platobné podmienky

Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.fydarazs.com  je možné uhradiť v hotovosti pri prevzatí objednávky priamo vodičovi alebo osobne na našej prevádzke.

Nie je možné objednávku uhradiť stravnými poukážkami,ani platobnou kartou. Ak spotrebiteľ po potvrdení SMS o rozvoze neprevezme tovar od vodiča, bez predchádzajúceho písomného alebo osobného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Za finančné rozdiely nahlásené po dennej uzávierke nezodpovedáme.

8. Ochrana osobných údajov

Pri ochrane osobných údajov spotrebiteľa, postupujeme podľa zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci neposkytuje osobné údaje spotrebiteľa tretím stranám. Poskytnuté údaje slúžia len pre internú potrebu spoločnosti.

9. Ostatné náležitosti

Všetky neuvedené náležitosti sa riadia platnými predpismi SR.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 31.3.2020